Disclaimer All-in Airport Taxi Service (A.A.T.S)

Gebruikersvoorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van deze website (allintaxi.nl) van All-in Airport Taxi Service gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.

Disclaimer De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over All-in Airport Taxi Service en haar activiteiten. De informatie wordt naar beste weten verstrekt, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. All-in Airport Taxi Service kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. De informatie wordt door All-in Airport Taxi Service geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

Auteursrecht e.a. De website (allintaxi.nl) is eigendom van All-in Airport Taxi Service. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen de tekst, de vormgeving, en de beelden en geluiden, behoren toe aan All-in Airport Taxi Service of derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan All-in Airport Taxi Service. De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van All-in Airport Taxi Service worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, behoudens beperkingen bij de wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.

Hyperlinks Het aanbrengen van hyperlinks naar deze website is in beginsel toegestaan. Deze website bevat hyperlinks naar websites die door anderen dan All-in Airport Taxi Service worden geëxploiteerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend voor uw gemak aangebracht. De vermelding van hyperlinks naar websites van derden op onze website impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van All-in Airport Taxi Service van de inhoud van deze websites, noch enige relatie of verwantschap met de derden die deze sites exploiteren.

Privacy All-in Airport Taxi Service respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. De informatie die door All-in Airport Taxi Service tijdens het gebruik van deze website wordt verzameld, wordt door All-in Airport Taxi Service aangewend voor de evaluatie en verdere ontwikkeling van deze website. Verwerking van persoonsgegevens vindt louter plaats indien dit verenigbaar is met het doel van het verzamelen van die persoonsgegevens, waaronder – doch niet uitsluitend – begrepen marketingdoeleinden. De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit laatste behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. All-in Airport Taxi Service maakt op haar websites geen gebruik van cookies.

Aansprakelijkheid Door deze website te bezoeken gaat u er mee accoord dat All-in Airport Taxi Service niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet door All-in Airport Taxi Service. Een en ander laat onverlet dat All-in Airport Taxi Service in geen geval aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet van de zijde van All-in Airport Taxi Service.

Toegang All-in Airport Taxi Service behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving enige gebruiker de toegang tot deze website of enig deel daarvan te ontzeggen.

Wijziging van deze voorwaarden en bepalingen All-in Airport Taxi Service behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het publiceren ervan op deze website of door het rechtstreeks koppelen ervan vanuit deze website van kracht zijn.

© 2019 All-in Airport Taxi Service